16-5-2016

ALGEMENE VOORWAARDEN

Pole Inspiration Dance Studio
Admiraal de Ruyterweg 26a
3031 AC Rotterdam

 

  1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Pole Inspiration Dance Studio.

1.2 Met de online inschrijving en/of betaling voor een les, lespakket, abonnement, cursus of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Pole Inspiration Dance Studio.

1.3 Pole Inspiration Dance Studio kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Pole Inspiration Dance Studio zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

  1. ALGEMEEN

2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Pole Inspiration Dance Studio weigeren diensten te leveren aan de klant.

 

  1. PERSOONSGEGEVENS

3.1 Online inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3.2 Pole Inspiration Dance Studio verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

3.3 Pole Inspiration Dance Studio gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom Pole Inspiration Dance Studio. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via info@poleinspiration.nl

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan alle lessen, cursussen en workshops bij Pole Inspiration Dance Studio is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Pole Inspiration Dance Studio is dus niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les. Dit geldt tevens voor de pole jams (open trainingsuren). Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider.

4.2 Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Pole Inspiration Dance Studio en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.

 

  1. LESSEN EN LIDMAATSCHAP

5.1 De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een lespakket of een maandelijks abonnement .

5.2 De klant kan zich tot 2 uur voor aanvang van een les uitsluitend online inschrijven. Binnen 2 uur voor aanvang van de les kan men nog proberen telefonisch contact op te nemen met PIDS om te vragen of het alsnog mogelijk is de les bij te wonen. PIDS is echter niet altijd in de mogelijk de telefoon aan te nemen.

5.3 De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Pole Inspiration Dance Studio het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

5.4 Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 24 uur voor aanvang van de les annuleert, is restitutie van het krediet niet mogelijk.

5.5 Voor zowel de losse lessen, lespakketten als lidmaatschappen geldt dat deze persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar.

5.6 De maandelijkse abonnementen zijn steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de klant de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het abonnementsgeld wordt, na inschrijving door de deelnemer (of op verzoek gedaan door PIDS), middels de machtiging voor periodieke automatische incasso, geïnd door het bedrijf STG Adyen. Door het inschrijven gaat men dus akkoord met de maandelijkse inningen door STG Adyen.

5.7 Ingangsdatum van het lidmaatschap kan door de klant bepaald worden en duurt steeds 1 kalendermaand vanaf ingangsdatum. Bij ieders allereerste betaling na inschrijving zullen ook de verschuldigde inschrijfkosten van €10 verrekend worden.

5.8 Alle maandelijkse lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 1 maand en een opzegtermijn van 1 maand.

5.9 Pole Inspiration Dance Studio zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. Pole Inspiration Dance Studio zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op ander lesuur diezelfde week. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

5.10 Voor het wijzigen van maandelijkse abonnementsvormen gelden in sommige gevallen administratiekosten. Indien men het aantal lessen per week verhoogt, dan zijn er geen kosten verschuldigd. Verlaagt men het aantal lessen per week, dan wordt er €10 administratiekosten in rekening gebracht bij de eerstvolgende betaling van het nieuwe abonnement.

  1. PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 Na het aankopen van een lespakket of maandelijks abonnement is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen. Dit vindt plaats d.m.v. het automatische incassosysteem STG Adyen. Bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, gaat men ook akkoord met de automatische incasso door STG Adyen. Zodra aan de betalingverplichtingen is voldaan zijn kan men zich ook inschrijven voor de lessen.

6.2 Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Pole Inspiration Dance Studio het recht om de klant diensten te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen. Naast het verschuldigde bedrag zullen ook de incassokosten worden verhaald op de klant. Laat het dus niet zo ver komen!

6.3 De klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. De mogelijkheid bestaat om het incassobedrag binnen 56 kalenderdagen terug te boeken. Bij elke niet terechte terugboeking, bijv. vanwege een contractverplichting, wordt er door Pole Inspiration Dance Studio €5 administratiekosten in rekening gebracht.

6.4 Pole Inspiration Dance Studio behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail.

 

  1. VERZUIM EN VAKANTIES

7.1 Pole Inspiration Dance Studio behoudt zich het recht voor om gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren of tijdelijk gesloten te zijn (maximaal 2x een week per jaar), zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op de website en/of via e-mail.

7.2 Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Pole Inspiration Dance Studio het lidmaatschap of het lespakket tijdelijk deactiveren.

7.3 De klant heeft bij gebruik van de maandelijkse abonnementen 3x per jaar de mogelijkheid het krediet van een bepaalde week te verschuiven naar de eerstvolgende week i.v.m. vakantie. Een verzoek hiervoor moet minimaal 1 week van tevoren per e-mail worden ingediend.

 

  1. WORKSHOPS EN CURSUSSEN

8.1 De klant kan deelnemen aan een geplande workshop of cursus door zich aan te melden bij Pole Inspiration Dance Studio en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend per e-mail.

8.2 Annuleren van een inschrijving voor een workshop of cursus is niet mogelijk. Er bestaat wel de mogelijkheid om deze over te dragen aan een andere persoon na dit via email gemeld te hebben aan Pole Inspiration Dance Studio.