25-8-2019

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

PIDS: AW Motion B.V., handelend onder de naam Pole Dance Inspiration Studio B.V., gevestigd aan de Admiraal de Ruyterweg 26a, 3031AC Rotterdam en aan de Tarwekamp 73 2592 XH Den Haag, KvK-nummer: 92000606

Klant:de persoon die een les, cursus of workshop van PIDS volgt.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

2.1       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van PIDS.

2.2       Met de online inschrijving en/of betaling voor een les, lespakket, abonnement, cursus of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van PIDS.

2.3       PIDS kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. PIDS zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

ARTIKEL 3 – Persoonsgegevens

3.1       Online inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3.2       PIDS verzamelt de persoonsgegevens van Klant voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. PIDS gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.3       PIDS gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom PIDS. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via info@poleinspiration.nl

ARTIKEL 4 – De overeenkomst

4.1       De overeenkomst komt tot stand door het boeken van een les of workshop, het kopen van een lessenpakket of het aangaan van een abonnement.

4.2       PIDS behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail.          

ARTIKEL 5 – Lessen, lespakket en abonnementen

5.1       De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een lespakket of een abonnement voor onbepaalde tijd welke maandelijks opzegbaar is.

5.2       Voor zowel de losse lessen, lespakketten als abonnementen geldt dat deze persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar.

5.3       De klant is officieel ingeschreven voor een losse les op het moment dat PIDS het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

5.4       PIDS biedt de volgende lespakketten aan:
– 5 lessen in 3 maanden

– 10 lessen in 6 maanden

– maandpas onbeperkt

5.5       Lespakketten dienen vooraf te worden betaald.

5.6       Bij een lespakket staat het de klant vrij de lessen zelf in te delen.

5.7       Abonnementen worden aangegaan voor de duur van één maand waarna het abonnement steeds stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand. De inschrijfkosten bedragen € 10,00.

5.8       Het overeengekomen aantal credits per week verloopt aan het einde van de week. Het verplaatsen van credits is uitsluitend mogelijk indien het verzoek hiertoe minimaal een week van tevoren bij per e-mail bij PIDS is ingediend.

5.9       Voor alle lessen geldt dat online inschrijving is vereist. Dit kan tot 2 uur voor de betreffende les. Binnen 2 uur voor aanvang van de les kan men nog proberen telefonisch contact op te nemen met PIDS om te vragen of het alsnog mogelijk is de les bij te wonen. PIDS is echter niet altijd in de gelegenheid de telefoon aan te nemen.

5.10     Zonder inschrijving wordt de toegang tot een les geweigerd.

ARTIKEL 6 – Workshops en cursussen

6.1       De klant kan deelnemen aan een geplande workshop of cursus door zich aan te melden bij PIDS en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend per e-mail.

6.2       Annuleren van een inschrijving voor een workshop of cursus is niet mogelijk. Er bestaat wel de mogelijkheid om deze over te dragen aan een andere persoon na dit via email gemeld te hebben aan PIDS.

ARTIKEL 7 – Annulering

7.1       PIDS zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. PIDS zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op ander lesuur diezelfde week. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

7.2       Annuleren van een inschrijving voor de les door de klant kan kosteloos tot 6 uur voor aanvang van de les.

Klanten met een lespakket kunnen hun credit hergebruiken voor een andere les binnen de geldigheidsduur van een lespakket.

Klanten met een abonnement voor onbepaalde tijd kunnen hun credit hergebruiken voor een andere les in diezelfde week.

7.3       Wanneer de klant binnen 12 uur voor aanvang van de les annuleert, komt het credit te vervallen zal er geen restitutie plaatsvinden.

ARTIKEL 8 – Betaling

8.1       Betaling geschied vooraf middels incasso.

8.2       Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt PIDS het recht om de klant diensten te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen. Naast het verschuldigde bedrag zullen ook de incassokosten worden verhaald op de klant.

8.3     Bij ongerechtvaardigde afwijzing van een automatische afschrijving (bijvoorbeeld door gebrek aan geld op de rekening) worden per afgewezen afschrijving verwerkingskosten van 5,00 € in rekening gebracht door Eversport.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

9.1       De lessen en workshops zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van Klant.

9.2       PIDS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan sessies bij, of verzorgd door, PIDS.

9.3       PIDS werkt met gekwalificeerde trainers en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les of workshop bij PIDS, aanvaardt Klant dit risico op een blessure en/of letsel.

9.4.      Klant dient het volgende in acht te nemen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende trainer vóór aanvang van de sessie.
  • Luister goed naar de instructies van de trainer en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

9.5       Klant wordt aansprakelijk gesteld bij beschadiging aan de apparatuur.

ARTIKEL 10Feestdagen & vakantie

10.1     Op de volgende feestdagen vinden er geen lessen plaats: nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Kerstavond, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag. Inhalen van deze lessen en de teruggave in de vorm van credits is in deze gevallen niet mogelijk.

10.2     PIDS is in de zomer een week gesloten. Het volgen van lessen is dan niet mogelijk. De lessen die in die week vallen kunnen niet worden ingehaald en zullen niet worden gerestitueerd.

10.3     De klant heeft bij gebruik van de maandelijkse abonnementen 3x per jaar de mogelijkheid het credit van een bepaalde week te verschuiven naar de eerstvolgende week i.v.m. vakantie. Een verzoek hiervoor moet minimaal 1 week van tevoren per e-mail worden ingediend.

ARTIKEL 11 – Huisregels

11.1     Graag 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

11.2     De lessen zijn toegankelijk tot uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les. Hierna zal de toegang tot de les ontzegd worden. Inhalen van deze lessen en de teruggave in de vorm van credits is niet mogelijk.

11.3     Respecteer medestudenten en instructeurs. De instructeurs hebben te allen tijde het recht een Klant toegang tot de les te weigeren of deze uit de les te verwijderen.

11.4     In verband met hygiëne is het niet toegestaan om schoenen te dragen in de studie.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1     Op de Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.